Købsaftale

Når en køber har besluttet sig for at ville købe ejendommen, sker dette normalt ved, at der udarbejdes et købstilbud, enten på udbudsvilkårene, eller på en lavere pris. Købstilbuddet udarbejdes normalt på en købsaftaleformular. Det er vigtigt at man som sælger betragter dette dokument som et tilbud om at købe ejendommen. Køberen kan vælge at komme med et andet tilbud end det, ejendommen er udbudt til, men der vil altid være tale om et tilbud. Tilbuddet bliver først til en aftale når den er forsynet med både sælgers og købers underskrifter. Tilbuddet kan selvfølgelig også udarbejdes på anden måde, f.eks. ved et brev, men det er uhensigtsmæssigt, fordi der vil være en lang række forhold, man ikke får afklaret i brevet, og som man så efterfølgende kan blive uenige om.

Købsaftalen er aftalen mellem sælger og køber om, at ejendommen handles. Købsaftalen er det bindende, juridiske dokument, som fastlægger vilkårene for handlen, altså de vilkår som køber og sælger er blevet enige om, og dokumentets indhold kan ikke fraviges med mindre køber og sælger bliver enige herom. Det er derfor meget vigtigt, at såvel sælger som køber nøje har gennemlæst købsaftalen og har forstået meningen med det, der står deri.

Køber har en fortrydelsesret. Den er delt op i to dele. Hvis køber fortryder i perioden fra det tidspunkt, hvor køber har afgivet et skriftligt købstilbud og til sælgers accept er kommet køber til kendskab, kan køber gøre det, uden at det koster køber noget. Fra det tidspunkt hvor sælgers accept af købstilbudet er kommet til købers kendskab, har køber i 6 hverdage ret til at fortryde mod at betale et vederlag på 1 % af den nominelle købesum. Efter udløbet af 6-dages perioden er handlen bindende og kan alene ændres med begge parters accept.

Såfremt parterne efter handlens indgåelse bliver enige om at ændre et eller flere af vilkårene i handlen, f.eks. at flytte overtagelsesdatoen, kan dette ske ved et tillæg til købsaftalen. Dette tillæg kaldes normalt en allonge. Allongen skal indeholde ændringsaftalen og skal være underskrevet af begge parter.

I forbindelse med handlen skal der normalt optages et nyt ejerskiftelån og indfries nogle eksisterende lån. Det kan være såvel gamle realkreditlån, som private pantebreve. Ejendomsmægleren har ved forberedelsen af handlen beregnet hvilke lån, der skal indfries og hvilke lån, det bedst kan betale sig for sælger at lade blive i ejendommen. De lån, som forventes indfriet skal anføres i salgsopstillingen, idet en køber skal have mulighed for at vælge at overtage sådanne lån, hvis dette ud fra købers situation anses for hensigtsmæssigt. Hjemtagelse af ejerskiftelånet og indfrielse af de lån, som køber ikke skal overtage, foretages af sælgers pengeinstitut.

Sælgers pengeinstitut vil indhente et tilbud på, hvilket beløb lånene kan indfries med. Ved indfrielse af gamle realkreditlån vil det være muligt at kurssikre disse. Det skal forstås på den måde, at sælger allerede på tidspunktet for købsaftalens indgåelse kan fastlåse den kurs, hvortil realkreditlånet skal indfries, selvom dette sker flere måneder senere. I perioder med meget varierende kurser, er dette en betryggende mulighed.

I forbindelse med handlen udstedes der af og til et sælgerpantebrev. Et sådant sælgerpantebrev har pant i den usikre del af ejendommen, og det vil derfor normalt være forbundet med en risiko at beholde pantebrevet. Derfor vil sælger i de fleste tilfælde vælge at videresælge pantebrevet til en pantebrevskreditor, som kan sprede risikoen på mange pantebreve. Sælgerpantebrevet sælges normalt via ejendomsmægleren, men der er også andre muligheder, f.eks. salg via pengeinstitut.

Berigtigelse >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646